اتصال فلنچ دار

آبرو شاپ ,اتصال فلنچدار

اتصال فلنچدار "2 *63 - پلی رود

940,000 ریال   
19% تخفیف
اعتبار مجازی : 7270 ریال
آبرو شاپ ,اتصال فلنچدار

اتصال فلنچدار "1/2-2 * 75 - پلی رود

1,170,000 ریال   
19% تخفیف
اعتبار مجازی : 17070 ریال
آبرو شاپ ,اتصال فلنچدار

اتصال فلنچدار "3 * 90 - پلی رود

1,295,000 ریال   
19% تخفیف
اعتبار مجازی : 98500 ریال
آبرو شاپ ,اتصال فلنچدار

اتصال فلنچدار "4 * 90 - پلی رود

1,325,000 ریال   
19% تخفیف
اعتبار مجازی : 10510 ریال
آبرو شاپ ,اتصال فلنچدار

اتصال فلنچدار "4 * 110 - پلی رود

1,378,000 ریال   
19% تخفیف
اعتبار مجازی : 10930 ریال
آبرو شاپ ,اتصال فلنچدار

اتصال فلنچدار "5 * 125 - پلی رود

1,950,000 ریال   
19% تخفیف
اعتبار مجازی : 16990 ریال

جدیدترین محصولات